Romanian Bulgarian Chinese (Simplified) English French German Hungarian Italian Russian Spanish Turkish

Banner_nou

Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism

ORDIN nr. 1051 din 3 martie 2011

pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism

Avand in vedere prevederile art. 20 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism,

In temeiul prevederilor art. 13 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul dezvoltarii regionale si turismului emite urmatorul ordin:

Art. 1

Se aproba Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 899/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 102 si 102 bis din 9 februarie 2011.

Art. 3

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

-****-

p. Ministrul dezvoltarii regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

NORME METODOLOGICE din 3 martie 2011 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE CLASIFICARE, A LICENTELOR SI BREVETELOR DE TURISM

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1

(1)Prezentele norme metodologice, elaborate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism, denumita in continuare hotarare, stabilesc conditiile si criteriile de clasificare pentru toate tipurile de structuri de primire turistice cu functiuni de cazare si de alimentatie publica din Romania, pentru operatorii economici care desfasoara activitati specifice agentiilor de turism, precum si pentru acordarea brevetului de turism.

Art. 2

In sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au urmatorul inteles:

a)agentie de turism - operator economic avand ca obiect de activitate organizarea si comercializarea serviciilor si/sau a pachetelor de servicii turistice in calitate de intermediar intre prestatorul de servicii turistice si consumatorul final;

b)agentie detailista - agentie de turism care desfasoara activitate de ofertare si comercializare a serviciilor si/sau pachetelor de servicii turistice in contul unei agentii de turism turoperatoare;

c)agentie turoperatoare - agentie de turism care desfasoara activitate de organizare, ofertare si comercializare a serviciilor si/sau pachetelor de servicii turistice, pe cont propriu, direct sau prin intermediari, atat in tara cat si in strainatate;

d)brevet de turism - document eliberat de catre autoritatea administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului, prin care se atesta capacitatea profesionala in domeniul turismului a persoanelor fizice care asigura conducerea agentiilor de turism si/sau a structurilor de primire turistice;

e)certificat de clasificare - document eliberat de catre autoritatea administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului, care reprezinta o forma codificata de prezentare sintetica a nivelului de confort, a calitatii dotarilor si a serviciilor prestate in cadrul structurilor de primire turistica. Certificatul de clasificare este insotit de fisa privind incadrarea nominala a spatiilor de cazare pe categorii si/sau de fisa privind clasificarea structurilor de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica;

f)filiala/sucursala agentiei de turism au intelesul dat de dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

g)licenta de turism - document eliberat de catre autoritatea administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului, prin care se atesta capacitatea unei persoane juridice - titularul licentei, de a comercializa servicii turistice in conditii de calitate si siguranta pentru turisti/consumatori finali;

h)operator economic - persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala sau familiala, societatea comerciala sau alta persoana juridica constituita conform legii, care desfasoara activitati economice specifice agentiilor de turism, respectiv este proprietar si/sau administrator al unei structuri de primire turistice;

i)sediul secundar/reprezentanta agentiei de turism este punctul de lucru al operatorului economic titular al licentei de turism, in care se desfasoara activitati specifice agentiei de turism;

j)structura de primire turistica - orice constructie si/sau amenajare destinata sau folosita pentru cazarea turistilor, servirii mesei pentru turisti, agrementului, transportului special destinat turistilor, tratamentului balnear si de recuperare pentru turisti, organizarii de conferinte si alte evenimente speciale, impreuna cu serviciile aferente;

k)structura de primire turistica cu functiune de alimentatie publica - unitati de alimentatie publica din incinta structurilor de primire cu functiune de cazare, unitatile de alimentatie publica independente situate in statiuni turistice si municipii;

l)structura de primire turistica cu functiune de cazare - hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, sate de vacanta, campinguri, casute de tip camping, apartamente si camere de inchiriat, nave fluviale si maritime de pasageri, pontoane plutitoare, pensiuni turistice urbane, pensiuni turistice rurale, pensiuni agroturistice alte unitati cu functiuni de cazare turistica.

CAPITOLUL II: Dispozitii generale privind conditiile si criteriile pentru eliberarea certificatului de clasificare

Art. 3

(1)Structurile de primire turistice cu functiuni de cazare se clasifica pe stele si respectiv, flori in cazul pensiunilor agroturistice si al pensiunilor turistice din mediul rural, in functie de caracteristicile constructive, dotarile si serviciile pe care le ofera, potrivit criteriilor cuprinse in anexele nr. 1, 2, 7 care fac parte integranta din prezentele norme.

(2)Clasificarea structurilor de primire turistice se realizeaza de catre autoritatea administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului, in scopul protectiei turistilor, constituind o forma codificata de prezentare sintetica a nivelului de confort si a ofertei de servicii.

Art. 4

Pentru obtinerea certificatului de clasificare a structurilor de primire turistice, operatorii economici proprietari si/sau administratori de structuri de primire turistice depun, inainte de darea lor in folosinta, la sediul autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului, declaratia standardizata data pe proprie raspundere, insotita de documentatia completa, intocmita potrivit prezentelor norme.

Art. 5

In vederea eliberarii certificatului de clasificare, operatorii economici proprietari si/sau administratori de structuri de primire turistice depun la sediul autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului, o declaratie standardizata data pe propria raspundere, conform modelului prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme, insotita de documentatia cu urmatorul continut:

a)certificat constatator, in original sau copie legalizata, emis de Oficiul Registrului Comertului in baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa rezulte informatii privind datele complete de identificare ale operatorului economic, precum si informatii referitoare la durata de functionare declarata, activitatea principala, activitatile secundare, capitalul social si activitatile autorizate;

b)fisa privind incadrarea spatiilor de cazare pe categorii, conform anexei nr. 4 la prezentele norme, dupa caz;

c)fisa privind incadrarea spatiilor cu functiuni de alimentatie publica conform anexei nr. 5 la prezentele norme, dupa caz.

Art. 6

In vederea preschimbarii certificatului de clasificare operatorii economici proprietari si/sau administratori de structuri de primire turistice depun la sediul autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului, certificatul de clasificare si fisele anexe in original, insotite de documentele prevazute la art. 5.

Art. 7

In vederea eliberarii certificatului de clasificare, in situatia reclasificarii unitatii la un alt tip de structura sau categorie de clasificare, operatorii economici proprietari si/sau administratori de structuri de primire turistice depun la sediul autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului, un memoriu justificativ, in situatia solicitarii unui alt tip de structura si categorie de clasificare, certificatul de clasificare insotit de fisele anexe in original, precum si documentele prevazute la art. 5.

Art. 8

In vederea eliberarii certificatului de clasificare, in situatia schimbarii operatorului economic proprietar si/sau administrator de structuri de primire turistice, acesta depune la sediul autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului, certificatul de clasificare si fisele anexe in original, precum si documentele prevazute la art. 5.

Art. 9

In vederea eliberarii certificatului de clasificare, in situatia schimbarii denumirii structurii de primire turistice, operatorul economic proprietar si/sau administrator de structuri de primire turistice, depune la sediul autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului, o documentatie cu urmatorul continut:

a)cerere din care sa rezulte noua denumire a structurii de primire turistice;

b)certificatul de clasificare si fisele anexe in original.

Art. 10

In vederea eliberarii unei noi fise anexe a certificatului de clasificare, in situatia in care au intervenit modificari in structura spatiilor cu functiuni de cazare si/sau de alimentatie publica, operatorul economic proprietar si/sau administrator de structuri de primire turistice depune la sediul autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului o documentatie cu urmatorul continut:

a)cerere privind eliberarea unei noi fise anexe a certificatului de clasificare conform modelului din anexa 4.1 si/sau 5.1, la prezentele norme, dupa caz;

b)copia certificatului de clasificare;

c)fisa anexa a certificatului de clasificare in original insotita de fisa actualizata conform anexei 4 si/sau 5 la prezentele norme, dupa caz.

Art. 11

In vederea eliberarii unui duplicat al certificatului de clasificare, in cazul pierderii sau deteriorarii/distrugerii acestuia, operatorul economic proprietar si/sau administrator de structuri de primire turistice depune la sediul autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului, o documentatie cu urmatorul continut:

a)cerere privind eliberarea unui duplicat al certificatului de clasificare;

b)dovada publicarii in presa a pierderii/distrugerii certificatului de clasificare.

Art. 12

In vederea radierii certificatului de clasificare, operatorul economic proprietar si/sau administrator de structuri de primire turistice, depune la sediul autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului, o documentatie cu urmatorul continut:

a)cerere privind radierea certificatului de clasificare;

b)certificatul de clasificare insotit de fisele anexe in original.

Art. 13

Cererea operatorului economic proprietar si/sau administrator de structuri de primire turistice este procesata in termenele si conditiile prevazute in art. 4 din hotarare.

Art. 14

Dupa verificarea documentatiei depuse de operatorul economic, autoritatea administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului intocmeste certificatul de clasificare si fisa/fisele privind incadrarea spatiilor de cazare si respectiv, fisa/fisele privind incadrarea spatiilor cu functiuni de alimentatie publica, conform machetei prezentate in anexa nr. 9 a prezentelor norme.

Art. 15

(1)Operatorul economic proprietar si/sau administrator de structuri de primire turistice are urmatoarele obligatii:

a)sa asigure buna intretinere si functionalitatea dotarilor pe toata perioada de functionare a structurilor de primire turistice;

b)sa afiseze la receptie tarifele stabilite pentru structura de primire turistica in cauza. In situatia in care in aceeasi structura de primire turistica exista spatii de cazare clasificate la o alta categorie decat cea inscrisa in certificatul de clasificare, acestea se vor afisa distinct impreuna cu tarifele aferente;

c)sa asigure in permanenta apa calda si rece la grupurile sanitare din cadrul structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publica;

d)sa asigure in spatiile de cazare, de servire si in cele comune, o temperatura minima de 21 grade C in sezonul rece, iar in sezonul cald, de maximum 25 grade C;

e)sa asigure personal calificat, conform specificatiilor din anexa 7 la prezentele norme. Personalul de servire din structurile de primire turistice va purta imbracaminte specifica stabilita de operatorul economic in cauza, diferentiat in functie de conditiile de desfasurare a activitatii si ecuson cuprinzand numele si prenumele, iar restul personalului va purta echipament de lucru specific activitatii;

f)sa asigure conditiile necesare astfel incat turistii sa nu fie deranjati de zgomotele produse de instalatiile tehnice ale cladirii sau de alti factori de poluare;

g)sa asigure spatii de cazare cu lumina naturala directa si aerisire;

h)sa nu amplaseze spatii de cazare la subsolul cladirilor;

i)sa expuna la loc vizibil, in exteriorul cladirii: denumirea, tipul si insemnele privind categoria de clasificare a structurii de primire turistice;

j)sa expuna vizibil si in mod lizibil in receptie, in holul structurilor de primire turistice care nu dispun de receptie si in spatiul de la intrare in saloanele de servire a mesei, certificatul de clasificare, numarul de telefon - tel verde - al autoritatii administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului pentru a fi cunoscute de turisti;

k)sa furnizeze informatii reale cu privire la denumirea, tipul, categoria de clasificare si serviciile prestate in toate materialele de promovare, conform certificatului de clasificare obtinut;

l)sa pastreze in permanenta, in original, in structura de primire turistica in cauza, certificatul de clasificare si anexa/anexele acestuia;

m)sa asigure o gama diversificata de servicii suplimentare, cuprinse in tariful de cazare sau cu plata separat, conform listei orientative prezentate in anexa nr. 1.1.1 astfel:

1.la unitatile de 4 si 5 stele - cel putin 15 servicii;

2.la unitatile de 3 stele - cel putin 12 servicii;

3.la unitatile de 2 stele - cel putin 8 servicii;

4.la unitatile de 1 stea - cel putin 5 servicii;

n)sa asigure in spatiile de cazare materiale scrise, realizate estetic si tiparite in limba romana si in cel putin doua limbi de circulatie internationala, cuprinzand informatii utile pentru turisti cu privire la:

- instructiuni de folosire a telefonului, dupa caz;

- tarifele interne si internationale pentru convorbiri telefonice;

- lista cuprinzand serviciile suplimentare oferite si tarifele pentru cele cu plata, cu indicarea modalitatilor de solicitare a serviciului in camera;

- lista de preturi cu preparatele room-service;

- lista cuprinzand preturile produselor din minibar, dupa caz;

- instructiuni de folosire TV, instalatie aer conditionat, dupa caz;

- informatii turistice privind zona sau localitatea;

- orice alte informatii ce ar putea face agreabil sejurul turistului;

La hotelurile de 4 si 5 stele, materialele vor fi prezentate in mape personalizate, in fiecare spatiu de cazare.

o)sa asigure pastrarea ordinii, linistii publice, moralitatii si sa respecte normele legale in vigoare privind siguranta si securitatea turistilor din structurile de primire turistice;

p)sa asigure conectarea la sistemul integrat de evidenta a turistilor, in termen de 60 zile de la implementarea si operationalizarea acestuia;

q)sa afiseze vizibil in camerele de baie, in cel putin doua limbi de circulatie internationala, mesajul "Pro Natura" referitor la optiunea fiecarui oaspete asupra duratei de utilizare a acelorasi lenjerii si prosoape;

r)sa detina pentru structura de primire turistica pe care o are in proprietate si/sau administrare, minim o adresa de e-mail si un website pe care sa fie afisate datele sale de identificare, adresa si numarul certificatului de clasificare.

(2)Obtinerea certificatului de clasificare nu exonereaza operatorul economic de respectarea prevederilor Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv, de obtinerea autorizatiilor sanitara, sanitar-veterinara, de securitate la incendiu, mediu si protectia muncii, dupa caz.

Art. 16

(1)Conform prezentelor norme metodologice, in Romania pot functiona urmatoarele tipuri de structuri de primire turistice cu functiuni de cazare, clasificate astfel:

1.hoteluri de 5, 4, 3, 2, 1 stele;

2.hoteluri-apartament de 5, 4, 3, 2 stele;

3.moteluri de 3, 2, 1 stele;

4.hosteluri de 3, 2, 1 stele;

5.vile turistice de 5, 4, 3, 2, 1 stele;

6.bungalowuri de 3, 2, 1 stele;

7.cabane turistice de 3, 2, 1 stele;

8.sate de vacanta de 5, 4, 3, 2, 1 stele;

9.campinguri, popasuri turistice, casute tip camping, de 4, 3, 2, 1 stele;

10.pensiuni turistice si pensiuni agroturistice de 5, 4, 3, 2, 1 stele/flori;

11.apartamente sau camere de inchiriat de 3, 2, 1 stele;

12.structuri de primire cu functiuni de cazare pe pontoane plutitoare, nave fluviale si maritime de 5, 4, 3, 2, 1 stele.

(2)In cadrul tipurilor de structuri de primire turistice cu functiuni de cazare prevazute la alin. (1), poate exista urmatoarea structura a spatiilor de cazare:

1.camera cu pat individual, reprezentand spatiul destinat folosirii de catre o singura persoana. Latimea patului individual este de minimum 90 cm. Lungimea patului va fi de minimum 200 cm in cazul structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare de 3, 4 si 5 stele si de minimum 190 cm in cazul structurilor de 1 si 2 stele;

2.camera cu pat matrimonial, reprezentand spatiul destinat folosirii de catre una sau doua persoane. Latimea patului matrimonial este de minimum 140 cm;

3.camera cu doua paturi individuale;

4.camera cu trei paturi individuale,

5.camera cu patru paturi individuale;

6.camere comune - cu mai mult de patru paturi individuale;

7.camera cu priciuri, reprezentand spatiul destinat utilizarii de catre mai multe persoane. Priciul reprezinta o platforma din lemn sau din alte materiale pe care se asigura un spatiu de 100 cm latime pentru fiecare turist;

8.garsoniera, reprezentand spatiul compus din dormitor pentru doua persoane, salon si grup sanitar propriu. Dormitorul poate fi despartit de salon si printr-un glasvand sau alte mijloace care permit o delimitare estetica;

9.apartament, reprezentand spatiul compus din unul sau mai multe dormitoare (maximum 5 dormitoare), salon (camera de zi), vestibul si echipare sanitara proprie. La categoria de clasificare 5 stele exista un grup sanitar pentru fiecare doua locuri, iar la categoria de clasificare 4 stele, precum si la restul categoriilor, exista minimum un grup sanitar la 4 locuri.

10.suita - ansamblu alcatuit din doua camere, care pot functiona impreuna sau separat, deservite de un grup sanitar comun;

11.duplex, reprezentand ansamblul alcatuit din doua spatii distincte legate printr-o scara interioara, unul cu destinatia de camera de zi, avand in componenta si grup sanitar, precum si un spatiu de dormit, situat la etaj.

Art. 17

Activitatile desfasurate in cadrul structurilor de primire turistice (cazare, alimentatie, agrement, tratament, comert etc.) constituie un tot unitar, fiind parti componente ale produsului turistic, care impune asigurarea corelatiei dintre categoria structurii de primire si calitatea celorlalte servicii.

Art. 18

Structurile de primire turistice cu functiuni de cazare pot avea in componenta camere clasificate la cel mult doua categorii, cu conditia ca diferenta dintre aceste categorii sa fie de cel mult o stea/floare. Categoria de clasificare a structurii de primire turistice este data de cea la care sunt incadrate majoritatea spatiilor de cazare din incinta acesteia, dar nu mai putin de 80% totalul spatiilor de cazare. In situatia in care nu este intrunit acest procent minim de 80%, structura de primire turistica va fi clasificata la categoria inferioara.

Art. 19

Nu se admite organizarea altor activitati in holurile de receptie a structurilor de primire turistice.

Art. 20

Pentru structurile de primire turistice clasificate la categoriile de 4 si 5 stele se utilizeaza lenjerie din materiale de calitate superioara.

Art. 21

Pentru toate tipurile si categoriile de structuri de primire turistice se utilizeaza lenjerii de pat, prosoape de culoare alba, rezistente la procesele termice/chimice de spalare si sterilizare, care se schimba la eliberarea camerei, iar pentru sejururile mai lungi, ori de cate ori este nevoie, conform art. 15 lit. (q), dar nu mai tarziu de:

Categoria unitatii

Lenjeria

Prosoapele

Halatele

5 si 4 stele

2 zile

2 zile

3 zile

3 stele

3 zile

2 zile

-

2 stele si 1 stea

4 zile

3 zile

-

-

 

Art. 22

(1)Conform prezentelor norme metodologice, in Romania pot functiona urmatoarele tipuri de structuri de primire turistice cu functiuni de alimentatie:

a)Restaurant;

b)Bar;

c)Fast food

(2)Structurile mentionate la alin. (1) se clasifica astfel:

- restaurant 5, 4, 3, 2, 1 stele;

- bar 5, 4, 3, 2, 1 stele;

- fast-food 3, 2, 1 stele.

CAPITOLUL III: Dispozitii generale privind conditiile si criteriile pentru eliberarea licentei de turism

Art. 23

In vederea eliberarii licentei de turism, operatorul economic va depune la sediul autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului, o declaratie standardizata data pe propria raspundere conform modelului prezentat in anexa nr. 6 la prezentele norme, insotita de documentatia cu urmatorul continut:

a)certificat constatator, in original, sau copie legalizata emis de Oficiul Registrului Comertului in baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa rezulte informatii privind datele complete de identificare ale operatorului economic, precum si informatii referitoare la durata de functionare declarata, activitatea principala, activitatile secundare, capitalul social si activitatile autorizate;

b)copia politei valabile de asigurare de garantare a platii cheltuielilor de repatriere a turistilor si/sau rambursarii sumelor achitate de turisti pentru achizitionarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii in cazul neexecutarii integrale sau partiale a serviciilor/pachetelor turistice;

c)notificarea conform prevederilor art. 10, alin. (4) din hotarare, in cazul agentiilor de turism cu sediul intr-un stat membru al Uniunii Europene sau Spatiul Economic European care vor desfasura activitate de ofertare si comercializare a serviciilor si pachetelor de servicii turistice pe teritoriul Romaniei;

d)copia contractului care atesta dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinta asupra spatiului in care se desfasoara activitatea agentiei de turism;

e)certificat de cazier judiciar valabil apartinand asociatilor/actionarilor, unic sau majoritar, dupa caz, managerului/administratorului agentiei de turism.

Art. 24

In vederea eliberarii anexei licentei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanta/sediul secundar al acesteia, operatorul economic va depune la sediul autoritatii administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului, copia licentei de turism precum si documentatia prevazuta la art. 23.

Art. 25

(1)In cazul filialei/sucursalei/sediului secundar/reprezentantei situate in aceeasi localitate cu agentia de turism, este suficient ca persoana care asigura conducerea operativa a acestuia sa fie:

a)calificata ca agent de turism, prin curs de calificare organizat de catre un furnizor de formare profesionala autorizat;

b)absolventa a unei scoli postliceale de turism;

c)absolventa a unui liceu/clase cu profil turistic;

d)calificata ca agent de turism, conform documentelor legale care atesta experienta profesionala corespunzatoare de minim 3 ani in domeniu.

(2)In situatia in care inceteaza contractul de munca incheiat intre operatorul economic si persoana care asigura conducerea operativa a agentiei de turism sau a filialei/sucursalei/sediului secundar/reprezentantei agentiei de turism, inlocuirea acestei persoane se va face in termen de 30 de zile.

Art. 26

In vederea eliberarii licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanta/sediul secundar al acesteia, in situatia preschimbarii acesteia, operatorul economic va depune la sediul autoritatii administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului, licenta de turism si/sau anexele acesteia a caror perioada de valabilitate expira, insotita de documentatia prevazuta la art. 23.

Art. 27

In vederea eliberarii licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentanta acesteia, in situatia schimbarii denumirii agentiei de turism, operatorul economic va depune la sediul autoritatii administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului, urmatoarea documentatie:

a)cerere din care sa rezulte noua denumire a agentiei de turism;

b)licenta de turism si, dupa caz, anexa licentei de turism in original;

c)copia politei valabile de asigurare de garantare a platii cheltuielilor de repatriere a turistilor si/sau rambursarii sumelor achitate de turisti pentru achizitionarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii in cazul neexecutarii integrale sau partiale a serviciilor/pachetelor turistice.

Art. 28

In vederea eliberarii licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanta/sediul secundar al acesteia, in situatia schimbarii sediului agentiei de turism, operatorul economic va depune la sediul autoritatii administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului, declaratia standardizata data pe propria raspundere, conform modelului prezentat in anexa 6 la prezentele norme, insotita de urmatoarea documentatie:

a)certificat constatator, in original, sau copie legalizata emis de Oficiul Registrului Comertului in baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa rezulte informatii privind datele complete de identificare ale operatorului economic, precum si informatii referitoare la durata de functionare declarata, activitatea principala, activitatile secundare, capitalul social si activitatile autorizate;

b)licenta de turism eliberata anterior si anexa licentei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanta/sediul secundar al acesteia, dupa caz, in original;

c)copia contractului care atesta dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinta asupra spatiului in care se desfasoara activitatea agentiei de turism;

d)copia politei valabile de asigurare de garantare a platii cheltuielilor de repatriere a turistilor si/sau rambursarii sumelor achitate de turisti pentru achizitionarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii in cazul neexecutarii integrale sau partiale a serviciilor/pachetelor turistice.

Art. 29

In vederea eliberarii licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentanta acesteia, in cazul schimbarii titularului licentei de turism, operatorul economic va depune la sediul autoritatii administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului licenta de turism eliberata anterior in original, insotita de documentatia prevazuta la art. 23.

Art. 30

In vederea radierii licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanta/sediul secundar al acesteia, operatorul economic va depune la sediul autoritatii administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului urmatoarea documentatie:

a)cerere privind radierea licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism;

b)licenta de turism si respectiv anexa licentei de turism, in original.

Art. 31

In vederea eliberarii duplicatului licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanta/sediul secundar al acesteia, operatorul economic va depune la sediul autoritatii administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului, urmatoarea documentatie:

a)cerere privind eliberarea duplicatului licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism;

b)dovada publicarii in presa a pierderii licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanta/sediul secundar al acesteia;

Art. 32

(1)Operatorul economic va solicita autoritatii administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului eliberarea licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism inainte de inceperea desfasurarii activitatii de organizare, ofertare, comercializare a serviciilor si/sau a pachetelor de servicii turistice.

(2)Termenele si conditiile de solutionare a cererii operatorului economic privind eliberarea licentei de turism sunt cele prevazute in art. 4 din hotarare.

Art. 33

Criteriile de acordare a licentei de turism pentru agentia de turism de tip touroperatoare sau detailista si a anexei licentei de turism sunt prevazute in anexa nr. 8 la prezentele norme.

Art. 34

In situatia retragerii licentei in conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. b) din hotarare, operatorul economic care solicita reluarea activitatii va urma procedurile prevazute la art. 23 din prezentele norme.

Art. 35

In situatia in care, la verificarea efectuata de reprezentantii autoritatii administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului se constata ca agentia de turism nu mai functioneaza la sediul inscris in licenta de turism, aceasta se retrage din oficiu, dupa 15 zile de la notificarea transmisa prin scrisoare recomandata operatorului economic, titular al licentei de turism in cauza.

CAPITOLUL IV: Dispozitii generale privind conditiile si criteriile pentru eliberarea brevetului de turism

Art. 36

Conducerea operativa a unei structuri de primire turistice sau a unei agentii de turism va fi asigurata de catre o persoana detinatoare a brevetului de turism in domeniu ori a certificatului de absolvire a unui curs de formare manageriala in domeniu, organizat de un furnizor de formare profesionala autorizat, sau a diplomei de licenta/masterat/doctorat privind absolvirea cursurilor universitare/postuniversitare in domeniul turismului, cu exceptiile prevazute in prezentele norme metodologice.

Art. 37

In functie de nivelul si de pregatirea profesionala, precum si de indeplinirea criteriilor prevazute in prezentele norme metodologice, se elibereaza brevet de turism pentru urmatoarele functii:

a)manager in activitatea de turism;

b)director de agentie de turism;

c)director de hotel;

d)director de restaurant;

e)cabanier.

Art. 38

Posesorul brevetului de turism poate ocupa si alte functii decat cele inscrise pe acesta, astfel:

a)managerul in activitatea de turism poate ocupa oricare dintre functiile prevazute la art. 37;

b)directorul de hotel poate ocupa fie functia inscrisa in brevet, fie conducerea operativa a activitatilor unui alt tip de unitate de cazare.

Art. 39

Macheta brevetului de turism este prezentata in anexa nr. 12 la prezentele norme.

Art. 40

In vederea obtinerii brevetului de turism, persoana fizica trebuie sa depuna la sediul autoritatii administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului, urmatoarea documentatie:

a)cerere;

b)curriculum vitae cu precizarea expresa a pregatirii profesionale si a experientei profesionale, precum si cu urmatoarea declaratie data in conditiile art. 292 din Codul Penal cu completarile si modificarile ulterioare: "Declar pe propria raspundere ca datele cuprinse in prezentul inscris sunt reale";

c)copie certificata pentru conformitate de catre titular, de pe actul de identitate;

d)copii certificate pentru conformitate de catre titular de pe actele care atesta pregatirea sau experienta profesionala, dupa caz;

e)dovada vechimii in munca de minim 5 ani in domeniul turismului, intr-o activitate calificata, in cazurile prevazute de art. 41 lit. c);

f)copie certificata pentru conformitate de catre titular dupa atestatul de limba straina de circulatie internationala, cu exceptia:

1.absolventilor, cu examen de licenta, al unei facultati acreditate cu profil de turism, colegiu universitar de turism, absolventilor unui master sau doctorat in turism;

2.absolventilor unor forme de invatamant cu predare intr-o limba de circulatie internationala;

3.absolventilor facultatilor de specialitate cu predare intr-o limba straina de circulatie internationala si cei ai facultatilor de relatii internationale;

4.celor care fac dovada ca au lucrat la firme de turism in strainatate cel putin un an;

5.absolventilor unor cursuri postuniversitare de limbi straine;

6.cabanierului;

g)certificat valabil de cazier judiciar.

Art. 41

Brevetul de turism pentru manager in activitatea de turism se elibereaza la cerere, in conditiile art. 40 din prezentele norme metodologice, pentru:

a)absolvent, cu examen de licenta, al unei facultati acreditate cu profil de turism, colegiu universitar de turism, absolventul unui masterat sau doctorat in turism, dupa caz;

b)absolvent, cu examen de licenta, al unei facultati acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare manageriala in turism si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala, dupa caz;

c)absolvent, cu examen de licenta, al unei facultati acreditate sau al unui colegiu universitar, care are o vechime in munca de minim 5 ani in domeniul turismului intr-o activitate calificata si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala, dupa caz.

Art. 42

Brevetul de turism pentru director de agentie de turism se elibereaza la cerere, pentru:

a)absolvent, cu examen de licenta, al unei facultati acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatilor agentiilor de turism si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala, dupa caz;

b)absolvent al unui liceu, cu diploma de bacalaureat, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii agentiilor de turism si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala, dupa caz.

Art. 43

Brevetul de turism pentru director de hotel se elibereaza la cerere, pentru:

a)absolvent, cu examen de licenta, al unei facultati acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii hoteliere si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala, dupa caz;

b)absolvent al unui liceu, cu diploma de bacalaureat care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii hoteliere si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala, dupa caz.

Art. 44

Brevetul de turism pentru director de restaurant se elibereaza la cerere, pentru:

a)absolvent, cu examen de licenta, al unei facultati acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii de restauratie si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala, dupa caz;

b)absolvent al unui liceu, cu diploma de bacalaureat care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii de restauratie si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala, dupa caz.

Art. 45

Brevetul de turism pentru cabanier se elibereaza la cerere, pentru absolvent al unui liceu, cu diploma de bacalaureat, care a absolvit un curs de calificare profesionala de tehnician in turism.

Art. 46

Brevetul de turism se elibereaza pe perioada nedeterminata de catre autoritatea administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului, in termenele si conditiile prevazute la art. 4 din hotarare.

Art. 47

Procedurile prevazute de prezentul act normativ pot fi indeplinite si prin intermediul punctului de contact unic electronic (PCU), in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania. Prevederile prezentului alineat se aplica in termen de 60 de zile de la operationalizarea punctului de contact unic electronic.

Art. 48

Pentru operatorii economici straini - din statele membre ale Uniunii Europene (UE) sau ale Spatiului Economic European (SEE), in cazul in care este necesara verificarea legalitatii documentelor depuse in vederea clasificarii, autoritatea administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului va contacta autoritatile competente din statul membru UE sau SEE in cauza, prin intermediul Sistemului de Informare in cadrul Pietei Interne, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania.

Art. 49

(1)Solicitarile depuse de operatorii economici si de persoanele fizice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor, respectiv a brevetelor de turism, anterior intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, vor fi solutionate conform conditiilor in vigoare la momentul depunerii acestora la sediul autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului.

Art. 50

Fac parte integranta din prezentele Norme metodologice urmatoarele anexe:

- Anexa nr. 1 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare de tipul hotel, hotel apartament si motel;

- Anexa nr. 1.1 Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare de tip hotel si hotel apartament;

- Anexa nr. 1.1.1 Lista orientativa a serviciilor suplimentare ce pot fi prestate in structuri de primire turistice cu functiuni de cazare;

- Anexa nr. 1.2 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare de tip hostel;

- Anexa nr. 1.3 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare de tip cabana turistica;

- Anexa nr. 1.4 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare de tip vila si bungalow;

- Anexa nr. 1.5 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare de tip pensiune turistica si pensiune agroturistica;

- Anexa nr. 1.5.1 Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare de tip pensiune turistica si pensiune agroturistica;

- Anexa nr. 1.6 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare de tip camping, sat de vacanta, popas turistic si casuta tip camping;

- Anexa nr. 1.7 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare de tip apartamente de inchiriat si camere de inchiriat;

- Anexa nr. 1.8 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistica cu functiuni de cazare de tipul navelor maritime si fluviale;

- Anexa nr. 2 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica;

- Anexa nr. 3 Declaratia pe propria raspundere data in temeiul prevederilor art. 4, alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1267/2010 in cazul eliberarii certificatelor de clasificare;

- Anexa nr. 4 Fisa privind incadrarea nominala a spatiilor de cazare pe categorii si tipuri de camere;

- Anexa nr. 4.1 Cerere de modificare a Fisei privind incadrarea nominala a spatiilor de cazare pe categorii si tipuri de camere;

- Anexa nr. 5 Fisa privind incadrarea si organizarea spatiilor in structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica;

- Anexa 5.1 Cerere de modificare a Fisei privind incadrarea si organizarea spatiilor in structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica;

- Anexa nr. 6 Declaratia pe propria raspundere data in temeiul prevederilor art. 4, alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1267/2010 in cazul eliberarii licentelor de turism;

- Anexa nr. 7 Criterii privind incadrarea cu personal, pregatirea profesionala in structuri de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publica;

- Anexa nr. 8 Criterii privind eliberarea licentei de turism;

- Anexa nr. 9 Macheta certificatului de clasificare;

- Anexa nr. 10 Macheta licentei de turism;

- Anexa nr. 11 Macheta anexei licentei de turism;

- Anexa nr. 12 Macheta brevetului de turism.

-****-

Viziteaza magazinul Lenjerie de pat pe ShopMania